اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اصول مدیریت QHSE

مدیریت QHSE شرکت فیدار گستر رسام در تمامی پروژه ها، و شناورها متناسب با ماهیت کاری بسط و توسعه یافته است و عملکرد QHSE به طور ادواری مورد ممیزی قرار گرفته و نتایج آن در جلسات بازنگری مدیریت و با حضور مدیران ارشد مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد.

ما بر این باور هستیم که:

حوادث قابل پیشگیری می باشند.
الزامات QHSE بر تمامی فعالیتها اولویت دارند.
انطباق با قوانین ملی و بین المللی حداقل نیازمندی مدیریت QHSE به شمار میرود.
مسئولیت بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست بر عهده تمامی کارکنان شرکت فیدار گستر رسام می باشد.

عملکرد پیمانکاران و تأمین کنندگان مدنظر مدیریت QHSE فیدار گستر رسام قرار داشته و یکی از معیارهای انتخاب تأمین کنندگان، میزان انطباق آنها با الزامات QHSE میباشد و فعالیت آنها در مدت همکاری با فیدارگستر رسام به طور ادواری مورد ممیزی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که شرایط بهداشت و ایمنی در محیط های کاری برقرار بوده و این فعالیت ها آسیبی به محیط زیست نمی رساند.

پیمایش به بالا